KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

CZĘŚĆ A – DANE DZIECKA

Adres zameldowania dziecka

Adres zamieszkania dziecka
(wypełnić tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres zameldowania)

Planowany termin oddania dziecka pod opiekę żłobka


CZĘŚĆ B – DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

Osoba wypełniająca niniejszą kartę zgłoszenia dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edyta Chołota, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Żłobek „Koszałki Opałki Edyta Chołota, przy ul Kasztelańskiej 29 lok. 65, 20-810 Lublin

2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przynajmniej w jednym z niżej wymienionych celów: -organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); -zawarcia i wykonania umowy, a także realizacji ewentualnego procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); -promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); -kształtowania właściwych postaw oraz prezentowanie wzorców postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); -odpowiedzi na zadane pytanie/kontakt, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości lub do momentu odwołania zgody.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usługi a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych (obsługa prawna, obsługa IT, obsługa marketingowa, obsługa księgowo-kadrowa).

5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.